80,073 Reputation

20 today
10 2 days ago
10 Aug 14
20 Aug 13
20 Aug 12
10 Aug 11
10 Aug 9
20 Aug 7
30 Aug 6
18 Aug 5
10 Aug 4
20 Aug 3
20 Aug 2
40 Aug 1
13 Jul 31
-5 Jul 30
36 Jul 29
85 Jul 28
35 Jul 26
15 Jul 23
95 Jul 22
15 Jul 21
-8 Jul 19
15 Jul 18
73 Jul 17
47 Jul 16
71 Jul 15
18 Jul 14
63 Jul 13
19 Jul 12